OUR STAFF

GLP Driving Instructor : HOÀNG NGUYỄN

Thành lập ở vùng Surrey, BC. Canada

– Đăng ký ngày 30 tháng 6 năm 2008

– Số giấy phép hoạt động: 127201

– Hướng dẫn viên: Hoàng Nguyễn

– Số điện thoại: (604) 723-2478

– Email: nguyendrivingschool@yahoo.ca